Nöjd kund -Garanti

Att köpa måleri av Örnmarks har nu blivit ännu tryggare.

Vi har sedan februari 2010 infört en Nöjd-Kund-Garanti som alla våra medlemsföretag står bakom. Det innebär att du har en extra garanti i två år på utfört arbete.

VAD INNEBÄR GARANTIN FÖR DIG SOM KONSUMENT
I och med tillkomsten av Nöjd-Kund-Garanti tillförsäkras konsumenterna:

  • Två års garanti på utfört arbete
  • Opartisk besiktning 
  • Att eventuella fel och brister, som påvisas vid den opartiska besiktningen, blir tillrättade av respektive medlemsföretag eller genom Nöjd-Kund-Garantins försorg.

Tvistigheter

Om det uppkommer tvist angående utfört arbete ska konsumenten först vända sig till Målaremästarna för att få information om processen och konsumentens rättigheter/ skyldigheter. 

  1. Konsumenten ska använda sig av någon av Målaremästarnas Nöjd-Kund-Garanti utsedda besiktningsmän för att få ett skriftligt utlåtande, detta är ett krav och en förutsättning för Nöjd-Kund-Garantins giltighet.  Målaremästarnas kansli hjälper till med att hitta en kunnig besiktningsman i ditt område. 
  2. Om rättelse inte sker av medlemsföretaget efter besiktningen, ska konsumenten skicka in en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN. Besiktningsutlåtandet ska lämnas in till ARN av konsumenten i samband med att anmälan dit görs.
  3. Om ARN beslutar till konsumentens fördel ska konsumenten vända sig till Målaremästarnas kansli för att få fortsatt vägledning och hjälp i frågan.

Vid ansökan till ARN ligger det på konsumenten att kunna visa på felet och    medlemsföretagets skuld i frågan. Här är det även upp till medlemsföretaget att kunna svara i frågan och göra sin sak hörd i ARN innan beslut tas i nämnden.

Om det efter ARN:s beslut konstateras att konsumentens anmärkningar var berättigade svarar måleriföretaget för besiktningskostnader, i annat fall ska kostnaderna betalas av konsumenten.

 

MATCHGUIDE Caparol